Altres conjunts d'aigua

 


Les aigües subterrànies són un mantell sota terra d'aigües que reposa damunt un nivell de roques impermeables i té difícil gestió per l'home. Algunes d'aquestes formen aqüífers, importants reserves d'aigua aprofitables per a l'home que quan poden descarregar-se i brollar a la superfície, ho fan en forma de fonts. Els pous naturals també permeten accedir a aquestes reserves.A més de mars, rius i llacs tenim altres tipus de conjunts d'aigua com poden ser els aqüífers, les corrents subterrànies i els pous, només per posar uns exemples.

Hi ha altres corrents d'aigua diferents als rius menys cabaloses i conegudes. Es tracta de rierols, rieres i torrents. La diferència entre aquests és el volum d'aigua i la permanència d'aquest. Un rierol te cabal escàs però porta aigua tot l'any, una riera s'asseca quan no plou i té el cabal molt variable i un torrent porta aigua només els dies que plou i els següents.

No només hi ha aigua sobre la superfície terrestre si no que tenim una important capa a l'atmosfera. L'aigua, en forma de vapor, es troba en l'aire que és el gas constituent de l'atmosfera. Ho fa en proporcions variables depenent de l'alçada. Gairebé la totalitat d'aquest vapor d'aigua es troba als núvols.

Tenim un reportatge tretzevents que us parla dels aiguamolls, molt característics a l'Empordà. 

Vés a l'apartat anterior>>