Notícies

Què volem fer el 2024?

Què volem fer el 2024?

“La llibertat, la prosperitat i el desenvolupament de la societat i dels seus membres són valors humans fonamentals, que només s’assoliran mitjançant una ciutadania ben informada, capaç d’exercir els seus drets democràtics i de jugar un rol actiu en la societat. [...]
La biblioteca pública, porta local d’accés al coneixement, és un pilar bàsic per a la formació permanent, la presa de decisions autònoma i el desenvolupament cultural dels individus i dels grups socials. Reforça la salut de les societats del coneixement en facilitar l’accés, la creació i l’intercanvi de tota mena de coneixements, incloent-hi els científics i els locals, sense barreres comercials, tecnològiques o legals.”

Així comença el Manifest de la Biblioteca Pública de l’IFLA-UNESCO 2022 i posiciona les biblioteques com un eix necessari per la transformació de la societat.

El Pla d’Acció que es presenta té en compte aquest principi de transformació de la societat i ho fa treballant en quatre eixos bàsics: la lectura, la tecnologia, la cohesió social i l’eficiència.


Totes les accions que es detallen al pla, tindran en compte els valors de la biblioteca i caldrà que utilitzin totes les eines que tenen al seu abast, especialment eines com la imaginació i el treball en xarxa.


Cal que la Biblioteca de Sant Pol treballi per millorar el nivell lector del municipi, donant prestigi al llibre, descobrint noves maneres d’interpretar el món a través d’ulls d’autors diversos i sobretot dotant a la població de les eines i recursos necessaris per transmetre la passió per la lectura al seu entorn més proper.


Si volem aconseguir una societat sense barreres tecnològiques, cal que oferim formació permanent a la població i que utilitzem la tecnologia dins la pròpia biblioteca per facilitar el contacte entre usuaris i tecnologia. 


El 2023 vam treballar en dos projectes que han resultat molt positius: els jocs de taula i el Bibliolab Tecnològic. Aparentment aquests dos projectes estan poc relacionats entre sí, però hem constat que (entre d’altres aspectes) serveixen per cohesionar el territori, per posar en contacte persones que aparentment no tenen coses en comú però que es troben en un projecte concret i creen una petita comunitat que crea vincles entre veïns. Aquestes petites comunitats poden ser la guspira per generar canvis a la societat.


I tot això cal que ho duguem a terme sense perdre de vista que la Biblioteca Can Coromines és un ens públic i per tant gestiona recursos públics, i cal fer-ho de la manera més eficient i eficaç possible per responsabilitat social. No podrem arribar a tot arreu, no sempre podrem crear projectes o serveis nous, però sí que cal que allò que fem ho fem amb eficiència.

Accediu al text complert del Pla d'Acció 2024

Més informació:

17/01/2024