Política de privacitat

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Reglament 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD)

POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

Última actualització: 28/05/2018

XARXA DE BIBLIOTEQUES MUNICIPALS

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA. Per això, i segons s'estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d'abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal en l’àmbit de la Xarxa de Biblioteques Municipals.

Aquesta política de protecció de dades podrà variar amb el temps a causa dels possibles canvis legislatius, jurisprudencials o dels criteris seguits per l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades i/o l'autoritat competent a cada moment. És per això que l’entitat es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a les novetats legislatives o jurisprudencials que es trobin vigents al moment precís en què s'accedeixi a la web.


Qui és el titular responsable del tractament de les teves dades?

Les teves dades personals seran tractades per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA amb CIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona.

El contacte del delegat de protecció de dades és: dpd@diba.cat.

Amb quines finalitats tractem les teves dades?

A la Xarxa de Biblioteques Municipals tractem les teves dades personals amb les finalitats següents:

1.- SERVEIS PER A USUARIS AMB CARNET DE BIBLIOTECA:

L’emissió del carnet d’usuari suposa el tractament de les teves dades amb les finalitats següents:

1.1.- Gestionem la sol·licitud d’alta i emissió del carnet.

1.2.- Gestionem els serveis bibliotecaris associats al carnet per tal de sistematitzar un funcionament comú a totes les biblioteques que treballen en xarxa a la demarcació de Barcelona i garantir d’aquesta manera l’equilibri i la igualtat en la prestació dels serveis a tota la ciutadania. Pots consultar els serveis a: https://bibliotecavirtual.diba.cat/serveis

1.3.- Atenem les teves sol·licituds i consultes.

1.4.- Gestionem les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de la Xarxa de Biblioteques Municipals a través dels butlletins electrònics.

1.5.- Realitzem enquestes sobre l’opinió, l’ús, la qualitat i les característiques dels serveis de biblioteca pública.

1.6.- Realitzem estadístiques dels serveis.

2.- SERVEIS OBERTS A TOTHOM

2.1.- Servei BÚSTIA DE SUGGERIMENTS a través del qual gestionem els teus  suggeriments.

2.2.- Servei MINIALADÍ a través del qual gestionem les notificacions sobre els canvis de versió del giny de cerca.

2.3.- Servei PROPOSAR UNA COMPRA.

2.4.- Realitzem estadístiques dels serveis.

Quina és la legitimació per a poder tractar les teves dades?

La base legal per al tractament de les teves dades és garantir l'equilibri territorial i la qualitat de servei en matèria bibliotecària, així com l'accés de tota la ciutadania a la informació, el coneixement i la cultura. Missió de caràcter públic  de les diputacions basada en la Llei de Bases de Règim Local 7/85.

Alguns dels serveis oferts a la Xarxa de Biblioteques Municipals, com per exemple l’ús de la xarxa Wi-fi o l'accés a Internet i +, requeriran el teu consentiment que hauràs de prestar en el moment que hi accedeixis.

L’enviament de butlletins es durà a terme sempre i quan hagis activat la teva subscripció al servei a través del teu Espais Personal del Catàleg Aladí.

A qui comuniquem les teves dades?

La Diputació de Barcelona cedirà les teves dades a tercers en els supòsits següents:

1.- ALS AJUNTAMENTS DE LA DEMARCACIÓ DE BARCELONA

Per a la prestació dels serveis multimèdia municipals és necessari que comuniquem algunes dades als ajuntaments amb els quals la DIPUTACIÓ DE BARCELONA hagi subscrit l’oportú conveni. Aquestes dades són: sexe, tipus d’usuari en funció de l’edat, municipi i barri de residència, i país de naixement. La finalitat de la cessió és que puguin realitzar les estadístiques sobre l’ús del servei. Aquesta comunicació es durà a terme aplicant els principis de minimització de les dades i garantint la seva pseudonimització.

2.- AL CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA

Per a l’enviament del butlletí Més Biblioteques i les comunicacions informatives relacionades amb les activitats i serveis de Biblioteques de Barcelona i iniciatives culturals de la ciutat és necessari que les dades de contacte dels usuaris de biblioteques de la ciutat de Barcelona que marquin la casella de voler rebre els citats butlletins, es comuniquin al CONSORCI DE BIBLIOTEQUES DE BARCELONA, entitat encarregada de dur a terme aquestes comunicacions. Les dades d’aquests usuaris passaran a ser de la seva titularitat i seran tractades segons s’estableix en la seva política de protecció de dades que es pot consultar a: http://ajuntament.barcelona.cat/biblioteques/ca/canal/proteccio-de-dades

Quant de temps guardem les teves dades?

Les teves dades facilitades a la DIPUTACIÓ DE BARCELONA com a usuari del servei de biblioteques seran conservades fins que ens sol·licitis la seva supressió.

No obstant, si detectem que després de deu anys no has fet cap ús del carnet, seràs donat de baixa definitivament. 

Les dades recollides en usar el servei Wi-fi seran mantingudes un màxim de dos anys.

No està prevista cap transferència internacional de dades.

Informació sobre la qualitat de les dades:

Les teves dades seran tractades de manera lícita, lleial i transparent.

Les teves dades són recopilades amb finalitats determinades, explícites i legítimes, tal i com s’exposa en la present política i no seran tractades posteriorment de manera incompatible.

Les dades que tractem són les adequades, pertinents i limitades a allò necessari en relació amb les finalitats per a les quals són tractades.

Vetllarem perquè siguin exactes i actualitzades en tot moment.

Per tal de donar compliment als citats principis es posa a disposició de l’usuari L’ESPAI PERSONAL a través del qual podràs:

  • Modificar el PIN o contrasenya personal
  • Modificar la informació personal
  • Subscriure’t als serveis de novetats i butlletins  
  • Accedir a la teva informació tal i com les cerques preferides, historial de préstecs, les valoracions, els teus comentaris, les teves llistes

Quins són els teus drets en matèria de protecció de dades i com exercir-los?

  • Dret d’accés, rectificació i supressió: tens dret a accedir a les teves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals van ser recollides.
  • Limitació del tractament: en determinades circumstàncies, ens podràs sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades. En aquest cas únicament es conservaran per a l'exercici o la defensa de reclamacions.
  • Dret d’oposició: en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la teva situació particular, podràs oposar-te al tractament de les teves dades. L'entitat deixarà de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos, o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.
  • Dret a la portabilitat de les dades: l'usuari tindrà dret a rebre les dades personals que li incumbeixin, que hagi facilitat en un format estructurat, d'ús comú i lectura mecànica quan: a) el tractament estigui basat en el consentiment o en un contracte, i b) el tractament s'efectuï per mitjans automatitzats.

Per exercir els citats drets proposem les vies següents:

a) presencialment a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals acreditant la teva identitat mitjançant presentació del carnet de la biblioteca i qualsevol dels documents oficials següents: DNI/NIE, passaport, carnet de conduir o permís de residència.
b) per correu electrònic a qualsevol de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals firmat mitjançant signatura digital, en el qual s'adjunti el número del carnet d'usuari de la biblioteca.
c) accedint, mitjançant el teu codi d’usuari i PIN, a l'Espai Personal del Catàleg Col·lectiu de la Xarxa de Biblioteques Municipals per als canvis de telèfon i correu electrònic i els que en el futur s'hi puguin afegir.

Per a qualsevol consulta o queixa sobre el tractament de les teves dades personals, la Diputació de Barcelona posa a la teva disposició la bústia dpd@diba.cat, des d’on t'atendrà el delegat de protecció de dades.

Tot i que creiem que per aquesta via t’haurem resolt qualsevol qüestió relacionada amb la teva privacitat, si ho creus oportú, pots presentar una reclamació a través de la web de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades<http://apdcat.gencat.cat/ca/drets_i_obligacions/reclamar_i_denunciar/> (APDCAT).

Seguretat en el tractament

Tenint en compte l'estat de la tècnica, els costos d'aplicació i la naturalesa, l'abast, el context i les finalitats del tractament, així com els riscos per als drets i llibertats de les persones físiques, la Diputació de Barcelona aplicarà mesures tècniques i organitzatives apropiades per garantir un nivell de seguretat adequat al risc, que evitin la destrucció, pèrdua o alteració accidental o il·lícita de dades personals transmeses, conservades o tractades d'una altra forma, o la comunicació o accés no autoritzats a aquestes dades.