Useful websites

Authorship: Institut Català d'Energia

Informació sobre la política energètica de la Generalitat de Catalunya. A més de l'actuació del propi Institut, la web està orientada a informar i formar en matèria d'energia a ciutadans i professionals.

Average (0 Votes)
Subjects: Recurs web, Gènius, Energies, Biblioteca virtual, general