Novelty

El Juego infantil y su metodología

Delgado Linares, Inmaculada

San Fernando de Henares : Paraninfo, 2023

L’autora, psicòloga evolutiva i formadora de monitors i professionals de l’educació infantil, estudia l’ús del joc com a eina que afavoreix l’aprenentatge per descobriment, el desenvolupament integral i la motivació. Desenvolupa els continguts del mòdul professional de Serveis Socioculturals i a la Comunitat, del títol de Tècnic Superior d’Educació Infantil. 
Recull una àmplia varietat d’activitats continguts teòrics que permeten els disseny, aplicació i desenvolupament de projectes lúdics en diferents àmbits professionals. Explica la normativa vigent respecte l’educació, jocs i contextos lúdics en àmbits formals i informals. 

*Recomanat per la Xarxa de Biblioteques Municipals 
 

22/01/2024